Well, how about some ' ASSICONS? '

(_!_) a regular ass

(__!__) a fat ass

(!) a tight ass

(_*_) an ass hole

{_!_} a swishy ass

(_o_) an ass that ' s been around

(_x_) kiss my ass

(_X_) leave my ass alone

(_zzz_) a tired ass

(_E=mc2_) a smart ass

(___) Money coming out of his ass

(_?_) Dumb Ass